Mu­rat Yıl­dı­rım, ön­ce­ki gün Ak­mer­ke­z’­de oyun­cu ar­ka­daş­la­rıy­la kah­ve iç­ti.

“BU KONULARU AŞMAK LAZIM”

Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan­ Yıl­dı­rım, sos­yal med­ya­da pay­la­şı­lan ve tar­tı­şı­lan hac fo­toğ­raf­larıy­la il­gi­li şöy­le ko­nuş­tu: ”Hac­ca gi­den hiç kim­se bu­nu rek­lam amaç­lı yap­maz. İn­san­la­rın fo­toğ­raf çek­me­si­ni en­gel­le­ye­mi­yor­su­nuz. Bu ko­nu­la­rı aş­mak la­zım.”

“ÖNEMLİ OLAN NİYET”

Yıl­dı­rım, hac fo­toğ­raf­la­rı yüzünden eleş­ti­ri­len Gül­ben Er­ge­n’­e de des­tek çık­tı: “Ün­lü bir in­san iba­de­ti­ni ne­den giz­li yap­sın? Önem­li olan ni­yet de­ğil mi?”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here